1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิจประจำวันเป็นอย่างมาก  เช่น  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน  ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล  หรือรับ – ส่งข้อมูลระหว่างกัน  ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)  หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร  เช่น  งานด้านบริหาร  การจัดการ  และการปฏิบัติการ  รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร  จึงประกาศให้ปี พ.ศ. 2538  เป็นชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆมากมาย  ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยมีการลงทุนเกี่ยวกับโครงการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเป็นจำนวนมาก  เช่น  มีการขยายระบบโทรศัพท์  และขยายเครือข่ายการสื่อสาร  มีการสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  และการสร้างระบบจัดเก็บภาษีอากรด้วยคอมพิวเตอร์

คำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ (Imformation Technology : IT)  เรียกย่อว่า “ไอที”  ประกอบด้วยคำว่า  “เทคโนโลยี”  และคำว่า  “สารสนเทศ” นำมารวมกันเป็น  “เทคโนโลยีสารสนเทศ”  คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Imformation  and  Communication  Technology : ICT) หรือเรียกย่อว่า  “ไอซีที”  ประกอบด้วยคำที่มีความหมายดังนี้

– เทคโนโลยี  (Technology)  หมายถึง  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  วิธีการหรือกระบวนการ  เพื่อช่วยในการหรือแก้ปัญหาต่างๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยฃน์ต่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือองค์กร

– สารสนเทศ  (Imformation)  หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบ  จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์  มีคุณค่าและสาระ  หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว  โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือองค์กร  ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูล  และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร  เช่น  วิทยุ  โทรศัพท์  เครื่องโทรสาร  คอมพิวเตอร์  คลื่นวิทยุ  และดาวเทียม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2549  หมายถึง  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูล  และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง  การนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผล  การรับและการส่งข้อมูล  การจัดเก็บ  และการนำข้อมูลกลับไปใช้งานใหม่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s